Stevig fundament vrijwilligers door Vilans

Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de informele zorg: mantelzorgers, familieleden, andere bekenden
uit het sociale netwerk én vrijwilligers. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit de verschuiving van ondersteunende
taken van de AWBZ naar de Wmo, waarmee vooral de gehandicaptensector te maken krijgt. Minder betaalde
van diensten uit de AWBZ die worden ondergebracht in de Wmo en meer focus op informele ondersteuning.
Verzorgings- en verpleeghuizen en gehandicaptenorganisaties kunnen niet alleen de kant van informele
zorgverleners opkijken. Ze zullen ook hun blik moeten richten op de interne organisatie. Is daar openheid en
ruimte om familie en vrijwilligers een volwaardige plek te geven, om met hen samen op te trekken? Voelen
familie en vrijwilligers zich welkom? Is er ruimte voor hun inbreng? Hoe verloopt de samenwerking?
Met andere woorden: hebben familie en vrijwilligers een volwaardige plek in de organisatie?
In deze handreiking focussen we op wat er nodig is om vrijwilligers zo’n plek te geven. Een plek die recht doet
aan hun inzet, deskundigheid en betrokkenheid. Een plek die vrijwilligers een goed fundament verschaft om
samen met medewerkers waardevolle zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten. Dit kan als voorbeeld
dienen voor de omgang met familie.