dementie

Beleefbox

De Beleefbox gaat de eenzaamheid die het ouder worden (met bijbehorende beperkingen) teweeg kan brengen tegen. Cliënten ervaren meer menselijke interactie. De verbale manier van communiceren is verrijkt met andere zintuiglijke prikkels: ook geluiden, beelden, aanrakingen, proeven en bewegingen worden aangereikt. Aanleiding Het landelijk beleid is erop gericht om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit leidt ertoe, dat in woonzorgcentra ouderen wonen, die het met mantelzorg en thuiszorg in hun eigen huis niet meer redden. Deze mensen hebben een zware zorgvraag. Vaak betekent dit dat zij problemen hebben met hun kortetermijngeheugen, met gehoor en met visus. Mensen met dementie kunnen bovendien de neiging hebben zich terug te trekken, onzeker en passief zijn. ...

De Boulevard in beweging

De Boulevard in beweging is een project dat doormiddel van verschillende activiteiten zorgt voor meer beweging bij de cliënten die opgenomen zijn in een verpleeghuis. Hierdoor is er meer aandacht voor de cliënt en dat wordt als prettig ervaren. Aanleiding Door landelijk onderzoek is gebleken, dat cliënten na opname in een verpleeghuis te weinig beweging hebben per dag. De dagstructuur was voor de meeste cliënten elke dag hetzelfde. Cliënten waren geneigd om in slaap te vallen, als ze in de huiskamer zaten. Aanpak Het Planetree initiatief is om de cliënt centraal te laten staan, omgang en aandacht is belangrijk voor de cliënt. Veiligheid en verbondenheid tussen cliënt en medewerker. Op het moment dat cliënt extra beweging krijgt, is er extra aandacht. Er worden activiteiten aangeboden door ...

Eten met de handen (‘fingerfood’)

Eten met bestek kan voor mensen met dementie lastig zijn, omdat ze kunnen vergeten wat ze ermee moeten doen. ‘Fingerfood’ biedt hiervoor de oplossing door bewoners te laten eten met hun handen. Op deze manier behouden de bewoners hun zelfstandigheid en eigen regie. Aanleiding In verschillende onderzoeken op haar vakgebied las logopedist Emmie Gaasenbeek over eten met de handen door mensen met dementie.‘Er werd gesproken over meer eigen regie bij bewoners en de resultaten waren erg positief’, licht Emmie het idee van fingerfood toe. Daarom besloot zij te bekijken of deze werkwijze ook bij Rivas toegepast kan worden. Ze kwam in contact met Marcella Tsolakidis, zorgverlener in Het Gasthuis in Gorinchem. ‘Emmie vertelde mij over het onderzoek en de toepassing van fingerfood. Ik zag alleen maar...

De interactieve dementiegame

Via de dementiegame kunnen deelnemers zich beter inleven in mensen met dementie en worden ze zich bewust van de mate waarin hun eigen gedrag van invloed is op het gedrag van de persoon met dementie. Aanleiding Aanleiding is de toename van het aantal mensen met dementie met name in Limburg. In 2040 zal er sprake zijn van een stijging van 295%. Hierdoor wordt steeds meer gevraagd van mantelzorgers en vrijwilligers. Aanpak Het initiatief van Sevagram is om haar kennis over dementie samen met het Alzheimercentrum Limburg te verspreiden via deze dementiegame. Mantelzorgers en vrijwilligers kunnen laagdrempelig profiteren van deze kennis. Verbeterde situatie in de praktijk Deelnemers kunnen zich beter inleven in de persoon met dementie en worden zich bewust van de mate waarin hun eigen gedrag he...

Gewoontegetrouw

Met het programma Gewoontegetrouw wordt beoogd het welzijn van bewoners met dementie nog verder te bevorderen, door bewust te focussen op de leefwereld van de bewoner èn diens naasten, waarbij gewoonten en rituelen van de bewoner ècht leidend zijn in het dagelijks leven van de bewoner. Aanleiding Rivas wil een verdiepingsslag maken in haar kleinschalige zorg voor mensen met dementie met betrekking tot hun gewoonten en rituelen. De leefwereld zoals een bewoner en naasten die ervaren en de systeemwereld van regels, procedures, functies en taken, zijn niet altijd in evenwicht. De systeemwereld is gebaseerd op wat de organisatie en professionals gewoon vinden. Als de gewoontes van de bewoner minder ‘normaal en gangbaar’ zijn, kan er spanning ontstaan op de normen en waarden van medewerkers en ...

Daglichtsimulatie (lichttherapie) bij dementerende ouderen

Dementerende mensen vertonen vaak slaapproblemen. Met de daglichtsimulatie (lichttherapie) zijn de kamers beter verlicht en zijn cliënten actiever gedurende de dag en slapen ze beter. Aanleiding Mensen met dementie vertonen: Gedragsproblemen (angst, verwarring, apathie). Slaapproblemen (sundowning, overdag slapen, onrustig in de nacht). Deze problemen hebben effect op het welbevinden van de bewoner én de werkdruk van de medewerker. Een verstoring in het dag-nacht ritme kan hiervan (deels) de oorzaak zijn. Het is bekend dat ouderen met dementie vaak een verstoord of afgezwakt dagritme hebben. Lichttherapie heeft een bewezen positief effect op het dag-nacht ritme.   Aanpak Na overleg met familie/mantelzorgers is besloten in het verpleeghuis Vondellaan in de huiskamers zogenaamde daglich...

Inzet van inktvisjes bij belastende handelingen

Zorghandelingen kunnen voor dementerende cliënten als dreigend worden ervaren. Het zelfgemaakte inktvisje zorgt ervoor dat de cliënt op een prettige manier afgeleid raakt, waardoor de zorghandeling alsnog goed en rustig kan worden uitgevoerd. Aanleiding Verpleeghuisbewoners die zich in één van de laatste stadia van een dementieel proces bevinden, kunnen verpleegtechnische of zorghandelingen als bedreigend worden ervaren, omdat ze het doel en nut ervan niet meer kunnen begrijpen. Ze kunnen erg gestrestst en onrustig raken als de handelingen toch moeten plaatsvinden. Verzorgenden en verpleegkundigen proberen daarom in dergelijke situaties uit te vinden hoe ze de omstandigheden dusdanig kunnen beïnvloeden dat de cliënt de handelingen toch toelaat, zonder onrustig te worden. Aanpak De echtgeno...

Levensboek

Wil je aan de slag met het maken van een levensboek? Bekijk dan onderstaande tips en voorbeelden! 33.2.1 Maken levensboek en herinneringsbox Rivas Zorggroep 33.2.2 Levensboek Rivas Zorggroep Boek Handleiding Levensboeken A4 GGZ Centraal h. Levensboeken GGZ Haagstreek Het levensboek – BTSG