Verbetergids 2016

In deze categorie bevinden zich alle berichten, zoals getoond in de Planetree Verbetergids 2016

“Pluk de dag”

Verwendag voor mensen die geraakt zijn door kanker. Deze lotgenotendag is bestemd voor oncologische “gasten” van het Spaarne Gasthuis en hun naasten met als doelstelling om gedurende een ontspannende dag lotgenoten te ontmoeten, dingen te ontdekken, te ervaren en geïnspireerd te worden. Aanleiding Het oorspronkelijke initiatief voor “Pluk de Dag” is in 2011 genomen door het voormalige Kennemer Gasthuis en vond z’n oorsprong in de behoefte om – naast de reguliere medische behandeling en ondersteuning die het ziekenhuis reeds bood – ten behoeve van de doelgroep oncologische “gasten” een aparte complementaire verwendag te organiseren. Het initiatief werd mede ingegeven door de veranderende behoefte van patiënten, die niet alleen de kwaliteit van dienstverlening belangrijk vinden, ...

Beleefbox

De Beleefbox gaat de eenzaamheid die het ouder worden (met bijbehorende beperkingen) teweeg kan brengen tegen. Cliënten ervaren meer menselijke interactie. De verbale manier van communiceren is verrijkt met andere zintuiglijke prikkels: ook geluiden, beelden, aanrakingen, proeven en bewegingen worden aangereikt. Aanleiding Het landelijk beleid is erop gericht om mensen die hulp nodig hebben zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dit leidt ertoe, dat in woonzorgcentra ouderen wonen, die het met mantelzorg en thuiszorg in hun eigen huis niet meer redden. Deze mensen hebben een zware zorgvraag. Vaak betekent dit dat zij problemen hebben met hun kortetermijngeheugen, met gehoor en met visus. Mensen met dementie kunnen bovendien de neiging hebben zich terug te trekken, onzeker en passief zijn. ...

De Boulevard in beweging

De Boulevard in beweging is een project dat doormiddel van verschillende activiteiten zorgt voor meer beweging bij de cliënten die opgenomen zijn in een verpleeghuis. Hierdoor is er meer aandacht voor de cliënt en dat wordt als prettig ervaren. Aanleiding Door landelijk onderzoek is gebleken, dat cliënten na opname in een verpleeghuis te weinig beweging hebben per dag. De dagstructuur was voor de meeste cliënten elke dag hetzelfde. Cliënten waren geneigd om in slaap te vallen, als ze in de huiskamer zaten. Aanpak Het Planetree initiatief is om de cliënt centraal te laten staan, omgang en aandacht is belangrijk voor de cliënt. Veiligheid en verbondenheid tussen cliënt en medewerker. Op het moment dat cliënt extra beweging krijgt, is er extra aandacht. Er worden activiteiten aangeboden door ...

Sociotherapeutische leefmilieus

De sociotherapeutische leefmilieus bieden een organisatorische en inhoudelijke basis, die onontkoombaar de individuele behoeften en mogelijkheden van cliënten en daarmee hun geestelijke welzijn centraal stelt, juist door hier onderlinge verbinding in te vinden.  Aanleiding Polderburen is een specialistisch verpleeghuis waar cliënten komen te wonen die naast hun geestelijke en/of somatische problematiek ook gedrags- en/of stemmingsproblemen laten zien. Deze problemen werden in toenemende mate gesignaleerd omdat cliënten langer thuis woonden en daardoor in een later stadium van hun ziekte in Polderburen kwamen wonen. Daarbij werd gezien dat er bepaalde kernbehoeften, zoals de fysieke omgeving waarin iemand zich bevindt, benadering vanuit medewerkers en groepsdynamiek een grote rol spelen in ...

KOESA: Kinderen, ouders en scheiding Almere

Doormiddel van KOESA programma’s worden kinderen en jongeren in de gelegenheid gesteld hun ervaringen, gevoelens en gedachten die voorkomen tijdens de scheiding van hun ouders een plekje te geven. Aanleiding Een scheiding heeft veel impact op het leven van een kind en van jongeren. Tijdens de scheiding, direct erna maar ook als de scheiding lang(er) is geleden. KOESA, het preventieve lotgenotenprogramma, dat ontwikkeld is door de opvoedadviseurs van Zorggroep Almere en Humanitas Gezin & Verlies Almere, voorziet in een grote behoefte. De basis voor KOESA ligt in preventieve scheidingsprogramma’s die hun effectiviteit in de praktijk al ruimschoots hebben bewezen. Zo is KOESA geïnspireerd op onder meer de programma’s Gedeeld Verdriet, het Kameleonprogramma en het Zwolsche Brugproject. Aan...

Intolerantie en pesten in zorgcentra

Door middel van een themaweek wordt aandacht besteed aan intolerantie/pesten. In de themaweek worden verschillende voorstellingen gegeven en andere activiteiten georganiseerd die laten zien welke emotionele impact intolerantie/pesten heeft. Aanleiding De leidinggevenden van beide locaties hebben dit onderwerp gekozen voor een verbeterproject in het kader van “Samen Verschil Maken”. Zij zagen dat intolerantie en pesten regelmatig voorkomt in centra waar ouderen bij elkaar wonen: variaties van elkaar negeren, roddelen over elkaar en het structureel uitsluiten van mensen bij de maaltijd en bij activiteiten (lees het aan tafel zitten). Vaak rust er een taboe op dit onderwerp, waardoor het moeilijk bespreekbaar is. Het doel van het project was dan ook om intolerantie/pesten uit de taboesfeer  t...

Eten met de handen (‘fingerfood’)

Eten met bestek kan voor mensen met dementie lastig zijn, omdat ze kunnen vergeten wat ze ermee moeten doen. ‘Fingerfood’ biedt hiervoor de oplossing door bewoners te laten eten met hun handen. Op deze manier behouden de bewoners hun zelfstandigheid en eigen regie. Aanleiding In verschillende onderzoeken op haar vakgebied las logopedist Emmie Gaasenbeek over eten met de handen door mensen met dementie.‘Er werd gesproken over meer eigen regie bij bewoners en de resultaten waren erg positief’, licht Emmie het idee van fingerfood toe. Daarom besloot zij te bekijken of deze werkwijze ook bij Rivas toegepast kan worden. Ze kwam in contact met Marcella Tsolakidis, zorgverlener in Het Gasthuis in Gorinchem. ‘Emmie vertelde mij over het onderzoek en de toepassing van fingerfood. Ik zag alleen maar...

JCI implementatie in de VVT

Middels het kijken door de bril van kwaliteit en cliëntveiligheid en daarbij steeds de cliënt als uitgangspunt te nemen, maakt Rivas Zorggroep de zorg voortdurend en objectief toetsbaar beter; niet alleen voor de cliënten, ook voor de medewerkers. Aanleiding We wilden onze cliëntenzorg nóg verder verbeteren én ons verantwoorden naar klanten en onszelf. Het internationale kwaliteitssysteem JCI biedt zorgprofessionals ruimte de normen voor betere en veilige zorg te interpreteren. Zowel vanuit de situatie binnen Rivas als vanuit hun professionele oogpunt. Andere systemen zijn daar meer star in. Bovendien kent JCI het tracersysteem, waarbij we elkaar periodiek bevragen over hoe we de zorg verlenen. We worden daarmee ‘gedwongen’ na te denken over hoe de zorg nóg beter en veiliger kan. Dat zit n...

Fruitkraam

De fruitkraam is een initiatief van Elver dat ervoor zorgt dat cliënten dagelijks hun eigen fruit uit kunnen kiezen. Voorheen kregen cliënten dagelijks fruit aangeboden, maar wélk fruit ze aten, konden de cliënten niet zelf kiezen. De fruitkraam biedt een nieuwe mogelijkheid. Aanleiding Binnen de dagbesteding krijgen alle cliënten dagelijks fruit aangeboden, dit werd door de dagbestedingsgroep de Rode zon verspreid. Vanuit onze supermarkt kregen we kilozakken fruit van het hetzelfde fruit aangeleverd die wij verdeelden onder de groepen. Cliënten die moeilijk eten kregen de ene dag hard fruit en de andere dag zacht fruit. Cliënten konden zelf hun fruit niet kiezen en hun voorkeur aangeven. Voor onze cliënten was het niet haalbaar om per groep een fruitmix aan te leveren. Omdat deze huidige ...

Samenwerken in de Ouderenzorg

Binnen het project “Samenwerken in de Ouderenzorg” probeert ook Elver als organisatie voor gehandicaptenzorg bij te dragen aan het oplossen van de uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat. Aanleiding Gekeken wordt hoe we een verbinding kunnen leggen tussen de ouderenzorg en de ondersteuning voor mensen met een beperking, om zo te komen tot innovatieve concepten. In september 2015 startte er daarom een mooie samenwerking tussen verpleeghuis De Drie Gasthuizen in Arnhem, (locatie Heijendaal) en Elver. Vanuit de dagbesteding van Elver begonnen zeven cliënten samen met een vaste begeleider met werkzaamheden bij het verpleeghuis. Zij doen verschillende werkzaamheden zoals het bijhouden van de tuin, het afvoeren van vuilnis, het ophalen van oud papier bij kantoren, het verzorgen van de dieren,...

Specialistisch Spreekuur Diabetes (Diabeteszorg 1.5)

Om de expertise in de tweede lijn en de toenemende hulpvraag van complexe diabetespatiënten samen te brengen, werd in samenwerking met de kaderartsen diabetes en de adviseur chronische zorg een initiatief uitgewerkt dat uitmondde in het specialistisch eerstelijns spreekuur diabetes. Aanleiding De incidentie en prevalentie van chronische zorg waaronder diabetes nemen toe en zullen in de toekomst alleen maar verder toenemen. Om de kosten in de zorg beheersbaar te houden wordt de laatste jaren, door overheid en ziektekostenverzekeraars, steeds meer gestuurd op de substitutie van zorg (van de tweede naar de eerste lijn). Ten behoeve van de kwaliteit van zorg onderhouden het diabetesteam van Zorggroep Almere en het diabetesteam van het Flevoziekenhuis al jaren een goede samenwerkingsrelatie. Va...

Diëtist leidend in voedingsbeleid

Het nieuwe voedingsbeleid in het Flevoziekenhuis is uniek, vooruitstrevend, getuigt van professionaliteit en kwaliteit van de diëtisten, maar is bovenal in het belang van de optimale (voedings)zorg van de patiënt. Aanleiding Elke diëtist weet het: de diëtist is de voedingsspecialist. Toch ziet niet elke behandelaar dit zo. Aangezien voeding ‘algemene kennis’ lijkt, wordt het belang van voeding in de medische behandeling en de rol van de diëtist hierbij makkelijk onderschat. Van oudsher had de diëtist vooral een adviserende rol, ook in het Flevoziekenhuis was dit zo georganiseerd. Het was aan de arts om de dieetadviezen al dan niet op te nemen in het medische beleid. Hiermee werd het idee dat de medisch specialist ook voedingsexpert is benadrukt. In de praktijk leidde dit nogal eens tot dis...