Planetree Awards 2019


Eén keer per jaar reikt Planetree de Planetree Awards uit voor de meest bijzondere en innovatieve projecten op het gebied van mensgerichte zorg. Dat gebeurt tijdens de jaarlijkse Planetree Conferentie, dit keer op 21 maart 2019 in het NBC in Nieuwegein; de grootste conferentie op het gebied van mensgerichte zorg in Europa. Deze awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om (vernieuwende) patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen.

Alle inzendingen worden beoordeeld op positieve effecten voor cliënten en/of medewerkers, vernieuwing, overdraagbaarheid, actualiteit en toekomstwaarde. Uit de vele inzendingen zijn dit jaar 13 initiatieven genomineerd voor een Planetree Award in de categorie ‘Project’ of ‘Innovatie’. De genomineerden worden hieronder gepresenteerd. Zowel een externe jury als het publiek kiest hieruit de uiteindelijke winnaars die op de conferentie bekendgemaakt zullen worden.

De stembus is inmiddels gesloten en de stemmen worden geteld!

Nominaties Planetree Innovatie Award

De afdeling fysiotherapie van Groenhuysen is met grote regelmaat betrokken bij intramurale en extramurale revalidatie van geriatrische cliënten met een onderbeenamputatie. Bij deze groep cliënten duurt het vaak lang voordat ze zelfstandig mobiel zijn met een loophulpmiddel en is de actieradius zeer beperkt. Het grootste gedeelte is zonder prothese zelfs geheel rolstoelafhankelijk. De ‘AmpUgo’ stelt deze groep cliënten in staat om vroeg in het revalidatietraject te starten met mobiliseren en daarmee een reductie in hun ADL afhankelijkheid te bewerkstelligen.

De ondersteun is geen alternatief voor een prothese. De ondersteun is bedoeld om te gebruiken ter voorbereiding van het gebruik van een prothese of op moment dat gebruiker zijn prothese niet kan dragen om wat voor reden dan ook. Denk daarbij aan de nachtelijke transfers wanneer de prothese niet wordt gedragen, maar de gebruiker wel naar het toilet wil.

We hebben enkele revalidanten in behandeling gehad die een rollator, voorzien van de AmpUgo gebruikten als 1e keus vervoermiddel. Voor het bestaan van de AmpUgo waren deze mensen rolstoelafhankelijk. Verder zien we amputatiecliënten die niet veilig met elleboogkrukken kunnen mobiliseren nu wel veilig op afdeling lopen met de ‘AmpUgo’. Omdat het lopen met de AmpUgo aanzienlijk minder energie kost dan het lopen met een rekje of elleboogkrukken neemt de loopafstand toe.

Het product is toepasbaar bij cliënten met een onderbeenamputatie in revalidatietrajecten, verblijfsafdelingen en in de thuissituatie. Tevens is het productiemodel naar tevredenheid gebruikt door een cliënt met een niet belastbare enkelfractuur en door een cliënt met niet belastbare wonden aan de voet en tenen.

Hieronder kun je klikken op een filmpje dat duidelijk maakt hoe de AmpUgo werkt:

 

 

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

Dit initiatief moet de Planetree Innovatie Award winnen want met deze ondersteun hebben we voor cliënten echt een verschil gemaakt in hun zelfredzaamheid!

Het hebben van werk kan gezien worden als één van de belangrijkste factoren in het bevorderen van herstel en sociale inclusie. Daarnaast heeft de arbeidsparticipatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen ook een groot maatschappelijk belang. Het is dus vanuit sociaal en economisch oogpunt niet verantwoord dat zij buiten de samenleving staan. Het Servicecentrum binnen GGzE omarmt deze visie en heeft het project ‘De Professionals’ ontworpen. Het doel hiervan is het toerusten en versterken van mensen met ernstige psychische problemen in een passende leer- en werkomgeving. Cliënten worden stap voor stap collega, student en vervullen als werknemer een volwaardige rol in de maatschappij.

Medewerkers van het Servicecentrum dragen bij aan de visie van herstel ondersteunende zorg en voegen aan hun medewerkersrol een andere rol toe, namelijk die van werkbegeleider. Dit betekent ook dat zij in collega’s een individu in herstel zien, in plaats van het label van een mens met een psychiatrische aandoening.

In samenwerking met het Summa College is een leerlijn van 12 maanden ontwikkeld waarin trainees worden opgeleid tot medewerker facilitaire dienstverlening niveau 2. Deze richting is bewust gekozen omdat het profiel van facilitair dienstverlener een brede uitstroom mogelijkheid kent in verschillende branches. Parallel hieraan wordt door GGzE/het Servicecentrum een dienstverband aangeboden van 12 maanden. Momenteel is formatieruimte gecreëerd in de richtingen Distributiecentrum, Lunchroom het Ketelhuis en Huismeester.

Het project is zo ontworpen dat jaarlijks op vier momenten kandidaten kunnen instromen in de leer- en werklijn. Hierdoor is een model gecreëerd waarmee de continuïteit binnen het Servicecentrum van GGzE wordt gewaarborgd. Op het niveau van bedrijfsvoering kent het werken met trainees voordelen. Het Servicecentrum kan naar behoefte het volume trainees op- en afschalen, waarmee geanticipeerd kan worden op economische schommelingen.

Vanuit het project wordt een actieve samenwerking ontwikkeld zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten op diverse niveaus, met verschillende disciplines. Ieder vervult hierin zijn eigen rol die gericht is op: leren, ontwikkelen, coachen, participeren en samen successen vieren.

Aan het einde van het traineeship zorgen het behalen van een diploma, ervaring van een jaar in een betaald dienstverband en een vaak grote persoonlijke ontwikkeling voor een goed gevulde rugzak. Hierdoor kunnen barrières in het zoekproces naar passend werk bij een andere werkgever worden geslecht. Met ondersteuning van de educatie- en arbeidsbegeleider stroomt de trainee uit naar een andere baan. Het Servicecentrum draagt hieraan bij door actief te zoeken naar arbeidsmogelijkheden bij toeleveranciers. Daarnaast wordt bij het afsluiten van nieuwe contracten het oormerken van werkplekken toegevoegd aan de overeenkomst.

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:
De Professionals helden zijn in hun vak en een beweging op gang brengt met effecten op vele terreinen die voortkomen uit andere inzichten, waarden en handelen van onze organisatie, teams, medewerkers en cliënten/trainees.

Het project Polireview is onderdeel van het kwaliteitsprogramma ‘Kwaliteit als Medicijn’ (KAM). In regio Gorinchem werken huisartsen, verenigd in Huisarts en Zorg (HenZ), Rivas Zorggroep (met als onderdeel het Beatrixziekenhuis) en zorgverzekeraar VGZ sinds begin 2015 samen aan een oplossing voor de stijgende zorgkosten onder de noemer ‘Kwaliteit als medicijn’ (KAM). Het is het gezamenlijke antwoord op de vraag hoe kwaliteit van zorg en de betaalbaarheid nu én in de toekomst in balans gehouden kunnen worden.

Het initiatief Polireview beoogt het aantal onnodige consulten op de polikliniek van het Beatrixziekenhuis te Gorinchem terug te dringen doordat specialisten actief patiënten terugverwijzen naar de huisarts (1e lijn).

Voorheen werden patiënten routinematig teruggezien op de polikliniek (bijvoorbeeld 2x per jaar voor patiënten die onder behandeling zijn van de cardioloog). Binnen het initiatief Polireview wordt vanuit de patiënt bekeken of behandelingen/controles daadwerkelijk nodig zijn en zo ja, op welke plaats (en door welke dokter) deze het beste kunnen plaatsvinden. Het uitgangspunt hierin is dat zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt georganiseerd (zorg in het ziekenhuis als het nodig is, thuis en/of bij de huisarts als dit kan).

In het Beatrixziekenhuis vinden er door het initiatief polireview minder herhaalbezoeken op de polikliniek plaats. Het initiatief is gestart in het jaar 2015 met een aantal patiëntengroepen en is door de jaren heen steeds verder uitgebreid. Tot en met einde van het jaar 2018 hebben (vanaf de start) 35.000 patiënten een behandeling of controle niet meer in het ziekenhuis gehad, maar in de thuissituatie en/of bij de huisarts. Vanuit nagenoeg alle specialismen in het ziekenhuis worden patiënten terugverwezen naar de huisarts. In getallen is dit een reductie van 21% herhaalbezoeken op de polikliniek van het Beatrixziekenhuis.

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

De juiste zorg op de juiste plek vraagt om samenwerking en vertrouwen tussen zorgverleners én patiënt en start in het organiseren van zorg in het ziekenhuis waar dit nodig is… thuis en/of bij de huisarts waar dit kan.

Nominaties Planetree Project Award

In mei 2012 is er contact geweest tussen de KBO Roosendaal en Janneke de Kroon van Stichting Groenhuysen Locatie De Brink, omdat er vraag was naar activiteiten voor senioren in de bouwvakvakantie. Dit omdat dan veel kinderen en kleinkinderen van de senioren op vakantie gaan en de senioren behoefte hebben aan activiteiten.

Doel: Senioren uit de wijk Kroeven, maar ook senioren uit Roosendaal, laagdrempelig activiteiten aan te bieden. Hierdoor komt de wijk van buiten naar binnen en zijn de bewoners van Centrum voor Wonen & Zorg De Brink deelgenoot geworden van de wijk.

Wie: voor alle 55-plussers die geïnteresseerd zijn in de activiteiten die aangeboden worden tijdens de Zomerschool.

Waar: Roosendaal, wijk de Kroeven, locatie Centrum voor Wonen & Zorg De Brink en eventueel in de omgeving van Roosendaal (denk aan uitstapjes).

Wat: sinds 2012 organiseren we iedere zomer tijdens de bouwvakvakantie een Zomerschool. In de drie weken die de bouwvakvakantie duurt, worden acht à negen activiteiten/workshops georganiseerd, waarvoor iedereen boven de 55+ zich kan inschrijven. De workshops lopen uiteen van samen kokkerellen, bloemschikken, een wandeling in de natuur tot het werken met kruiden. Ieder jaar worden er een aantal nieuwe en een aantal goed lopende workshops aangeboden.

PR: vindt plaats via de Roosendaalse Bode, het boekje van de KBO Roosendaal en er wordt een boekje gemaakt voor de Zomerschool. Dat laatste wordt door bewoners/vrijwilligers van De Brink huis aan huis verspreid.

Aanmelden: vindt plaats via het aanmeldformulier, waarop men kan aangeven waaraan men wil deelnemen.

Betaling: vindt plaats via een machtiging tot automatisch incasso, die wordt afgegeven door het invullen van het rekeningnummer op het inschrijfformulier en door deze te ondertekenen. Alles wordt geregistreerd op een lijst die is samengesteld met de financiële administratie. Nadat alle workshops hebben plaatsgevonden wordt deze lijst verzonden naar de financiële administratie en die handelt de verdere betaling af.

Continuïteit: voor de workshops gebruiken we de ervaring van de medewerkers die werken bij het verenigingsleven van De Brink. Deze medewerkers hebben zelf verschillende cursussen, workshops en opleidingen gevolgd, waardoor ze breed inzetbaar zijn. Ook hebben ze veel contacten, waardoor we ieder jaar weer met een uitdagend, leerzaam programma kunnen komen. Het doel dat we ons zelf ieder jaar stellen, is dat de workshop professioneel, creatief en leerzaam moet zijn en moet inspelen op de behoefte van nu.

Ervaring: de workshops worden gegeven door ervaren professionals.

Na iedere workshop wordt aan iedere deelnemer gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Iedere workshop heeft een eigen evaluatieformulier, zodat we kunnen toetsen hoe de ervaringen zijn van de deelnemers over die specifieke workshop. We vragen ook wat ze gemist hebben en of ze nog ideeën hebben voor het volgend jaar. Met al deze ervaringen die we opdoen, proberen we het jaar erop weer een aangepast programma te ontwikkelen.
Het project is makkelijk overdraagbaar en iedereen kan dit zo uitvoeren en aanpassen naar eigen behoefte en wensen

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

Er is veel eenzaamheid in de wijk onder de ouderen, dit project maakt hierin een verschil!

Niet-Aangeboren-Hersenletsel (NAH) wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een ongeluk, bloeding, tumor of hersenoperatie, Dit kan tot problemen leiden die voor de omgeving niet altijd duidelijk zijn of goed uit te leggen zijn. Op school kan iets ineens niet meer lukken. Dat kan met het leren te maken hebben, maar ook op emotioneel vlak liggen. Dat is frustrerend.

Voor een kind met NAH-hersenletsel én voor de ouders staat de wereld ineens op zijn kop. Dat plotselinge letsel zorgt voor de meest uiteenlopende fysieke en geestelijke belemmeringen. En dat terwijl het kind nog middenin dé ontwikkelingsfase van het leven zitten. Het is dan van groot belang hun restcapaciteit optimaal in beeld te brengen.

De NAH-Observatieklas kan een oplossing zijn voor kinderen en jongeren van 6 t/m 20 jaar die door NAH-letsel vastlopen in het regulier onderwijs.

Libra Revalidatie & Audiologie, Onderwijscentrum Leijpark en Siza, hebben samen het Kinder- en Jongeren Centrum (KJC) opgericht. Hier kunnen kinderen en jongeren, ongeacht hun beperking, terecht voor ondersteuning en onderwijs. Siza biedt zorg en begeleiding aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking. Libra Revalidatie & Audiologie richt zich met therapeuten en artsen op revalidatie- en audiologische zorg. Onderwijscentrum Leijpark Tilburg zorgt voor het aanbod van passend onderwijs voor deze doelgroepen. Met de oprichting van het KJC zien de drie organisaties grote inhoudelijke voordelen om vraagstukken rondom onderwijs, begeleiding en behandeling aan te pakken. Het ontwikkelen van de NAH-observatieklas is één van de drie projecten die zijn opgestart onder de vlag van het KJC. Een unieke combinatie van faciliteiten, medische kennis en de juiste begeleiding komen hier samen. Met als resultaat: snelle, gerichte, deskundige en persoonlijke zorg, begeleiding en onderwijs.

Door een nauwe samenwerking kan er precies ingezoomd worden op het kind in deze NAH-observatieklas. Onderwijscentrum Leijpark beschikt bijvoorbeeld over rust- en prikkelarme ruimtes waar de kinderen op adem kunnen komen bij vermoeidheid of concentratieverlies. Daarnaast kunnen de onderwijsprogramma’s aangevuld worden op de benodigde therapie, zowel in als buiten de klas. Het streven is dat een kind na maximaal 1 jaar een goede vervolgstap kan maken.

Tijdens de pilot hebben in totaal negen jongeren, zowel klinisch als poliklinisch in de leeftijd van 13 t/m 20 jaar gebruik gemaakt van deze klas (De pilot is gestart voor kinderen vanaf 12 jaar). Er kunnen max. 8 leerlingen geplaatst worden in een klas.

Sommige jongeren maakten vijf dagen per week gebruik van de klas, gedurende één schooljaar. Andere jongeren kwamen één dag per week of een periode van vijf weken ter observatie. Drie van de jongeren maakt in schooljaar 2018-2019 nog (gedeeltelijk) gebruik van de NAH-observatieklas. De anderen zijn uitgestroomd. Uitstroom heeft plaatsgevonden naar MBO 4, dagbesteding en particulier VO (HAVO).

De NAH-observatieklas is een groeimodel en kan doorgroeien naar een volledige NAH- observatieklas voor jongeren in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar, waar onderwijs gevolgd kan worden op maximaal VMBO TL niveau.

Quotes

Kinderen:
Ik vond de NAH-observatieklas heel leuk en fijn. Ik heb veel vooruitgang gemaakt en een hoop geleerd (leerling 1).

Ouders:
– Voor de NAH-observatieklas dacht de andere school wel mee over het onderwijs, maar was het geen succes.
– Sinds de NAH-observatieklas is naar school gaan weer iets positiefs!
– Hij heeft in de NAH-observatieklas weer leren ‘leren’!
– Om weer structuur in de dag te krijgen en schoolse vaardigheden op te bouwen was de NAH-observatieklas op dat moment perfect. We zijn dankbaar dat ze hier een schooljaar mocht blijven.

Team NAH observatieklas:
– In de NAH-observatieklas zien we leerlingen weer tot rust komen en groeien. Ze krijgen weer hoop en zien licht aan het einde van de tunnel.
– In de NAH-observatieklas komen leerlingen in de klas bij lotgenoten. Dit maakt het aanvaardingsproces een stuk gemakkelijker waardoor zij zich beter kunnen ontwikkelen en eerder open staan voor de handvaten die we bieden.
– In de NAH-observatieklas is er ruimte om te ontdekken en te experimenteren op gebied van leervaardigheden bij een veranderd brein bij verworven hersenletsel. In de klas kom je lotgenoten tegen. Naast onderwijskundig advies is er begeleiding vanuit de revalidatie op gebied van school, werk, thuis en binnen vrije tijdsbesteding. Professionals en scholieren komen elkaar in kleine setting tegen en werken nauw samen!
– In de NAH-observatieklas wordt er op verschillende gebieden met een leerling bekeken wat het meest passend is bij zijn/haar manier van leren en welke onderwijsvorm daarbij aan kan sluiten.
– Om met deze leerlingen te werken is een uitdaging, samen ga je onderzoeken en uitproberen wat het meest passend is voor het (opnieuw) leren ‘leren’.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Voor het kind met niet aangeboren hersenletsel is in een cruciale levensfase een passende onderwijsoplossing ontstaan in Noord-Brabant. Dit door krachten te bundelen, expertise juist in te zetten, door een droom na te streven. het. Het kind staat centraal en er wordt samen gewerkt aan een passende vervolgstap. Een waardevolle samenwerking in de regio Brabant die elders kan worden gekopieerd! Mensgerichte zorg op en top!

Word je opgenomen in een verpleeghuis, dan verwachten veel mensen dat ze op de slechtst denkbare plek terechtgekomen zullen komen. Het verpleeghuis heeft landelijk een heel slecht imago en is voor veel ouderen een schrikbeeld. Zorggroep Almere wil met haar mensgerichte zorg / Planetree invulling zich daaraan nadrukkelijk onttrekken en aan de bevolking van Almere laten zien dat zij mogen vertrouwen op de best mogelijke liefdevolle zorg, mocht het zo-ver komen voor henzelf of hun geliefde. Met het visioen van Altijd Thuis geven wij maximale invulling aan thuis zijn en thuis voelen én thuis geven. De trendbreuk die hier gemaakt is dat er geen sprake meer is van opname maar van verhuizen.

Zorggroep Almere pakt dit aan middels een toneelstuk met ondersteuning van een professioneel gezelschap, waarin medewerkers en de huidige bewoners deelnemen en een rol vervullen / spelen of gewoon zichzelf zijn. In het stuk waarin de toeschouwers stapsgewijs doorschuiven naar de rol van deelnemer, beleven zij hoe het is om te gaan verhuizen. Feiten en fictie lopen door elkaar. Bestaande vooroordelen worden tot karikatuur gemaakt en tenslotte afgeserveerd  als ikonen uit een verleden. Zo wordt zorgen voor-, overleggen met en zelfs de Bingo als vooroordeel bij de lege flessen gezet.

Wat overblijft is de verbazing dat je na verhuizen gewoon weer thuis bent, zelfs al is het naar een verpleeghuis. Dat je op een andere plek terecht gekomen bent maar als jezelf, wel met nieuwe buren, lotgenoten en oude bekenden die “een beetje meeverhuisd zijn”.

Het project is breder dan alleen deze voorstelling. Ervaren door deelnemen is een rode draad. Dat thema wordt voortgezet. Er zijn inmiddels ook andere voorstellingen uitgezet zoals “Nico en zijn netwerk”. Er wordt in december een film opgenomen waar de toekomst van altijd thuis in beeld gebracht wordt. Deze gaat met een lesbrief de basis vormen voor de omslag die nodig is om “opname in het verpleeghuis”  te vervangen door  “verhuizen naar een ander huis”.

Het traject in de omslag naar 2023 is in alle jaarplannen opgenomen en vertaald in een uitvoeringsplanning.

Er zijn andere wegen nodig en andere niveau’s van communicatie om mensen te blijven raken. Om ze te helpen het visioen van” Altijd thuis” te ervaren, voelen en doorleven waarna ze op een andere manier vanuit verbondenheid onze bewoners en hun naasten tegemoet zullen treden.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Dit project is werkelijk uniek in haar samenwerking tussen medewerkers, bewoners, vrijwilligers en familieleden. Een visioen wat je deelt door ervaring inspireert om je eraan te willen verbinden – Dat visioen is in dit initiatief voelbaar in alle finesses en voor iedereen.

De voetbalzaal, het fitnesshok en de ‘chill’ruimte zijn veelal gewilde plekken voor de jongeren bij de Forensische Jeugd- en Orthopsychiatrie de Catamaran in Eindhoven. Als je tussen de 14 en 24 jaar bent zijn dat activiteiten die gewild zijn en dus ook aangeboden worden. Maar tja, wat nou als je sport niet zo leuk vindt, je sociaal contact soms ingewikkeld vindt en je veel liever wil programmeren, robots wil bouwen en met 3D-pennen of printers wil werken… Tot 2 jaar terug had je dan tijdens je verblijf op de Catamaran niet veel opties op dit gebied.

In 2016 werd er contact gelegd vanuit Dynamo Jeugdwerk Eindhoven, waar talentontwikkeling een codewoord is in het werken met jongeren. Deze organisatie had op dat moment al meerdere Tech Playgrounds lopen, voor jeugd van 6 t/m 12 jaar. Daar werkten ze met lego robots en Microbits (kleine computertjes om te leren programmeren) en zagen ze regelmatig kinderen die bijzonder gedrag vertoonden. Gedrag wat voor de vrijwilligers en jongerenwerkers veelal nieuw was, waarbij ze zoekende waren hoe hiermee om te gaan. Denk hierbij aan kinderen die lastig contact konden leggen, waarvoor samenwerken geen vanzelfsprekend feit was en die veel duidelijkheid en structuur nodig hadden.

Daarom werd er contact gelegd met GGzE, aangezien wij bekend zijn met deze zaken en hier kwam een mooie samenwerking uit. Vanuit GGzE heb ik, samen met collega’s, deskundigheidsbevordering geboden bij Dynamo Jeugdwerk en hebben we in samenwerking met de collega’s van Dynamo Jeugdwerk op het GGzE terrein een Tech Playground geopend, toegankelijk voor jongeren t/m 24 jaar. Wij zagen hier direct kansen, omdat wij veel jongeren hebben die technische kennis, talenten en nieuwsgierigheid hebben en dit aanbod nog niet of nauwelijks aanwezig was. Door de kennis en het aanbod te combineren tussen beide organisaties is er een mooie samenwerking ontstaan, die voor beide partijen veel opgeleverd heeft.

Zo is een medewerker van de GGzE, ook betrokken bij de Tech Playground, ook meermaals bij de Tech Playgrounds van Dynamo aangesloten. Om deel te nemen, voorbeeldgedrag in de omgang met kinderen met bijzonder gedrag te laten zien en daarnaast eventuele andere kennis en deskundigheidsbevordering te kunnen stimuleren.

Zoals boven beschreven is dit opgestart middels een samenwerking tussen Dynamo Jeugdwerk en GGzE. Hierbij zijn ook vrijwilligers betrokken (waarvan één vrijwilliger op dat moment ook ambulant cliënt van de GGzE), technische ondersteuning vanuit de GGzE zelf (E-lab), de teams binnen centrum Kind&Jeugd en cliënten.

Als eerste is de samenwerking met Dynamo van groot belang geweest. Jongerenwerkers die ons kwamen ondersteunen bij het bedenken, opzetten en uitvoeren in de eerste periode waren enorm waardevol. Zij werkten, weliswaar met een jongere doelgroep, immers al even met deze Tech Playgrounds en konden ons hier dus wegwijs mee maken. Bijzonder was dat wij dus eigenlijk kennis van hen kregen m.b.t. het inhoudelijke en technische gebeuren rond Tech Playgrounds en tegelijk boden wij hen ook een stukje deskundigheidsbevordering aangezien wij de interactie en omgang met jongeren zo in de praktijk konden voordoen en onderbouwen tijdens deze samenwerking. Zo zijn medewerkers van GGzE ook meermaals aangesloten bij hun Tech Playgrounds om zo de informatie uitwisseling extra aan te stippen.

De inbreng van de vrijwilliger, ook die van onze technische ambulant cliënt, is altijd zeer waardevol geweest. Dit heeft de link tussen begeleiding en jongeren gelegd en heeft een meerwaarde gehad voor eenieder, zeker omdat hij vanaf de start tot op heden altijd vanuit beide oogpunten inbreng heeft en we hiermee een breed inhoudelijk project kunnen aanbieden.

Ook de inbreng van het E-lab die hielpen met laptops, internet en dergelijken, zeker in het begin van het project, heeft ons enorm geholpen om de inhoud van de technische kant goed vorm te geven.

Als laatste, maar allerbelangrijkste hebben de jongeren ons geholpen. Zij waren degenen met en voor wie we dit zijn begonnen. We hadden bijeenkomsten met hen om te horen welke technische dingen ze wilde ontwikkelen, hoe we hierbij konden aansluiten en evalueerden dit ook regelmatig.

Nog altijd kijken we wekelijks waar hun vraag ligt, wat wil je vandaag komen doen? Niks moet, veel mag!

Dit project is niet meer weg te denken binnen centrum Kind&Jeugd. De jongeren vragen erom, de activiteitenbegeleiders hebben gezien hoeveel positief effect het heeft en het staat dan ook vast op het activiteitenprogramma. Als je de materialen eenmaal aangeschaft hebt, gaan deze jaren mee. Door regelmatig in de vakanties workshops te organiseren, de Tech Playground al te noemen in een aanmeldingsprocedure en door jongeren actief op te zoeken en ook op de afdelingen de 3D pennen en Lego Mindstorms regelmatig even op tafel te zetten naast de wekelijkse bijeenkomst, denken wij dat dit project duurzaam in de organisatie zou moeten kunnen blijven bestaan

We hebben van dit project geleerd dat je altijd breder moet kijken dan de activiteiten en projecten die er al zijn en goed draaien. Dat we juist naar de jongeren moeten kijken die niet altijd zo hard roepen of vooraan staan. De jongeren die wat stilletjes in een hoekje zitten hebben zoveel talenten en kwaliteiten die, vaak al jaren, onderschat en ondergesneeuwd worden. Juist deze jongeren bereiken en in hun kracht zetten is zo enorm belangrijk. We zien ze opbloeien, veel van hen hebben inmiddels ambities later iets te gaan doen in de techniek, hoeveel mooier kan het zijn…

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

Toen ik deze vraag stelde aan een van de jongeren die deelneemt aan dit project verwoordde hij het als volgt:

‘We moeten winnen omdat ik in al die verschillende instellingen waar ik nu al gezeten heb, nooit zoiets gezien heb bij een activiteit en ik dit wel elke dag zou willen doen! Ik hoop dus dat alle kinderen en jongeren dit kunnen doen’

De aanleiding voor dit project zijn de vele ontwikkelingen die er afgelopen jaar binnen het verzorgingshuis geweest zijn, ontwikkelingen als;

  • Scheiden van wonen en zorg.
  • Individualiseren van de zorg (ondersteunen bij wat cliënten niet kunnen, in plaats van overnemen).
  • Intrede van verzorgd huren.
  • Het verminderen van facilitaire diensten zoals het dichtgaan van de receptie, geen koffieronden meer, andere opzet van de nog aanwezige broodkar, minder uren huismeester, sluiting van eigen keuken, andere opzet van restaurant binnen verschillende locaties, naar een tuinhuisconcept, waardoor er geen gastvrouwen meer aanwezig zijn.
  • De eigen bijdrages zijn verhoogd, doordat 8% van het eigen vermogen wordt meegeteld bij het bepalen van de eigen bijdrage.

Afgelopen periode is gebleken dat bewoners en familie van bewoners ongenoegens hebben met betrekking tot de gevolgen van deze ontwikkelingen. Ze betalen meer maar krijgen minder is een veelgenoemde beleving. De ongenoegens die geuit worden gaan met name over de service en dienstverlening zoals het schenken van koffie in het restaurant, de broodkar, het zelf moeten halen van de post en de krant. Deze ongenoegens zijn ook gebleken uit de resultaten van de CQ index.

Aan de ene kant willen we cliënten stimuleren zo zelfstandig mogelijk te blijven waarbij we zo min mogelijk overnemen (“use it or lose it”). Aan de andere kant willen we binnen deze visie het leven van mensen iets “makkelijker” maken.

Vanuit deze overwegingen is ervoor gekozen om de functie van “buurvrouw” te introduceren.

De buurvrouw is een all round medewerker die zich richt op services die geboden kunnen worden aan cliënten. Hun functie-inhoud wordt gestuurd door de vragen en behoeften van cliënten en rekening houdend met de visie op zorg- en dienstverlening.

De exacte invulling van de functie komt tot stand in overleg met de cliëntenraad van de locatie en signalen en ideeën van cliënten en familie.

De buurvrouw werkt nauw samen met de vrijwilligers. Ze vervullen elk vanuit hun eigen rol een bijdrage aan het zo comfortabel mogelijk maken van het leven van onze cliënten.

De buurvrouw heeft een toegevoegde waarde voor het wonen binnen een eerste cirkel:

  • Positief effect op gevoel van eenzaamheid
  • Cliënten zullen minder een beroep doen op de functie begeleiding
  • De ongeplande zorg aan cliënten zal afnemen

De buurvrouw kan worden gezien als een voorliggende algemene voorziening in het sociaal domein.

Omroep Zeeland maakte dit filmpje over Buurvrouw Tjitske Bos:

https://www.omroepzeeland.nl/media/50198/Tjitske-Bos-is-een-van-de-buurvrouwen-van-Zorgsaam

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Vanuit onze visie zo thuis als mogelijk; “beter een goede buur dan een verre vriend”.

 

Tina Langeveld, medewerker van Cardia, bedacht de belevingsplank: “Ik merkte dat bij enkele mannelijke bewoners de verveling toesloeg. Met de belevingsplank kunnen ze met hun handen bezig zijn.”

Tina werkt als VIG’er (verzorgende indivi- duele gezondheidszorg) bij de woonzorg- locatie Tabitha op de afdeling waar vooral bewoners met de ziekte dementie wonen. Van oudsher verblijven hier hoofdzakelijk vrouwen. Maar ook mannen worden steeds ouder en komen op de afdeling wonen. De activiteiten zijn echter nog vooral op vrouwen gericht. Het viel Tina op dat de mannen zich soms zaten te vervelen. Twee van deze mannelijke bewoners hebben een technische en bouwkundige achtergrond. Zo kreeg zij het idee van een activiteit voor heren in de vorm van een belevingsplank, ook wel bouwbord genaamd.

Tina wilde het bouwbord zo goed moge- lijk laten aansluiten bij de wensen van de bewoners. Daarom maakte ze eerst een prototype. Op dit bord zaten bij-voorbeeld allerlei schroeven die aangedraaid konden worden. Dit prototype gaf ze aan de bewoners om te testen. Al gauw werd duidelijk welke zaken op het bouwbord ze leuk vonden en welke niet. Na het testen paste Tina het bord aan. Zo is het bouwbord een aantal keren getest, totdat het geheel aansloot bij de wensen van de twee mannelijke bewoners. De twee heren kunnen nu fijn met het bord bezig zijn.
Daarna heeft Tina een tweede bouwbord gemaakt. “Hier zitten weer andere zaken op, zoals een stopcontact. Dit bord is meer bedoeld voor bewoners die ook met elektriciteit hebben gewerkt. Het bouwbord zal steeds veranderen, aangepast aan het levensverhaal van de bewoner. Hierdoor blijft elk product uniek.”

“Nadat ik de planken had gemaakt voor de mannelijke bewoners in Tabitha, ben ik gevraagd om bij onze woon- zorglocatie Onderwatershof een belevingsbord voor een vrouw te ontwerpen”, vertelt Tina. “Dit is een fournitu- renbord geworden.”

Afgestemd op de levensverhalen en achtergronden van de bewoners van Cardia worden er nu samen met de ge- bruikers verschillende belevingsborden ontwikkeld. Met de bouwborden bereik je cliënten met technische, elek- trische of bouwkundige achtergrond. Daarnaast is het belevingsbord dat nu ontworpen wordt voor een vrouw, geschikt voor cliënten met een achtergrond in handwerk. Binnen Tabitha zijn nu zeven mannen actief met het bord

bezig. Echter de invloed van het bord reikt verder. Als de mannen rustig bezig zijn dan varen alle bewoners van de huiskamer er wel bij.

De belangrijkste leerpunten uit dit project zijn:

• Het stimuleren van eigen regie van medewerkers leidt vaak tot mooie dingen die ertoe doen voor de cliënten. Dit project is een mooi voorbeeld.

• Bedenk activiteiten die aansluiten bij de levensverhalen van de cliënten. Elke cliënt is uniek en heeft haar of zijn eigen verhaal. Sluit hier met een activiteit op aan.

• Deel deze initiatieven in de organisatie. Collega’s raken hierdoor gestimuleerd om ook zaken op te pakken.

Bekijk hier het filmpje over de belevingsplank:

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:

We willen met dit initiatief van Tina andere mensen in de zorg stimuleren om ook activiteiten te ontwikkelen in samenwerking met en aangesloten bij het levensverhaal van de cliënt zodat de zintuigen van een bewoner met dementie meer geprikkeld worden en hij of zij meer het gevoel heeft er weer toe te doen!

 

Jaarlijks worden er gemiddeld 450 à 500 ECT-behandelingen uitgevoerd binnen PZ Asster. De ECT is een zeer technische behandeling die een strikte en veilige procedure vraagt. Dit zowel wat betreft de voorbereiding van de patiënt, de uitvoering van de behandeling zelf, als de nazorg. Hoewel er tot op heden zeker goede zorg werd verleend, zagen we een aantal verbeterpunten.

We denken bijvoorbeeld aan een menswaardige ontvangst en opvang op de ECT-afdeling met aandacht voor voldoende privacy en hygiëne; een degelijke en correcte informatieverstrekking (bijvoorbeeld van afdeling en psychiater naar verpleging ECT, informatie aan patiënt over het verloop van de behandeling); en tijd kunnen vrijmaken om vragen en angsten van patiënten te beluisteren en ervaringen te bespreken.

Wij willen naar een meer betrokken en mensgerichte zorg voor onze ECT-patiënten realiseren. Dit beogen we enerzijds door optimalisering van de ECT-ruimtes (architecturaal en inrichting) met als doel meer privacy en comfort te bieden aan patiënten en anderzijds door een betere follow-up en meer individuele begeleiding van de patiënt doorheen het hele proces van de ECT-behandeling.

In een eerste stap zijn we het ECT-opnamedossier gaan optimaliseren om tot een betere afstemming tussen de verschillende disciplines betrokken bij ECT-behandeling te bekomen. Het hernieuwde dossier beoogt een vlotte samenwerking en informatiestroom tussen psychiater, behandelafdeling van de patiënt, de verpleegkundigen medisch centrum (ECT- verpleegkundigen) en de betrokken anesthesist van het extern Sint-Trudo ziekenhuis (wie doet wat, wanneer en met welk resultaat?). De gegevens bij de voorbereiding van de patiënt worden vlotter gecommuniceerd en ter beschikking gesteld aan verpleging medisch centrum bij de effectieve start van de behandeling. Tevens is er een informatieblad patiënteninfo voorzien dat door de verpleegkundige van de afdeling waar patiënt verblijft als instrument gebruikt kan worden om patiënt voldoende in te lichten over het concrete verloop van de behandeling. Het nieuwe ECT-opnamedossier bestaande uit een mapje met het door ons team ontworpen dubbelblad waar op pagina 1, 2 en 3 de verschillende stappen van de voorbereiding voor ECT opgevolgd kunnen worden en op pagina 4 het informatieblad. Het mapje bevat ook de pré-anesthesie vragenlijst.

Daarnaast zijn we de architectuur en inrichting gaan bekijken in functie van kwaliteit, veiligheid en comfort met bijzondere aandacht voor privacy, hygiëne, rust en herstel. Vervolgens hebben we onze mogelijke verbeteringsacties bekeken in functie van de momenteel beschikbare middelen. De verbeteringsacties zijn geïnspireerd op ervaringen en opmerkingen van patiënten, eigen ervaringen, bijscholingen over ECT-behandeling en wettelijke procedures en bezoeken aan andere ECT-afdelingen in andere psychiatrische ziekenhuizen de voorbije jaren.

–        Er zijn reeds enige tijd rolschermen in gebruik om de nodige privacy te kunnen verzekeren bij de afname van EKG op de meerpersoonskamers van de ECT-afdeling.

–        De pauzekamer van het onderhoudspersoneel is verhuisd naar een ander deel van de verdieping zodat er geen passage meer is aan de kamers en de behandelruimte.

–        Sinds half december 2018 zijn er meer ruimtes in gebruik genomen. De rustruimte is verplaatst van een kleine ruimte vlak tegenover de behandelkamer naar een rustige, grotere ruimte verderop de gang. Parameters worden in de ontwaakruimte gedurende 30 min. gecontroleerd en zodra patiënt wakker is kan hij verder rusten in een zetel in de rustruimte. Patiënt moet immers 60 min. na ECT-behandeling onder toezicht blijven. Voorheen waren patiënten verplicht een vol uur in bed te blijven wegens gebrek aan een geschikte rustruimte. Verder zijn een kleine wachtzaal en een ontvangstruimte ingericht met overgebleven meubels die op andere afdelingen vervangen zijn, deze ruimtes willen we in gebruik nemen vanaf januari 2019.

Verder houdt het project in dat we vanaf januari de begeleiding van ECT-behandeling met drie verpleegkundigen  kunnen doen (ipv 2 verpleegkundigen). De uitbreiding van de bestaffing zal enerzijds maken dat we de voorbereiding van patiënten beter kunnen opvolgen (via ECT- opnamedossier). Anderzijds, en dit zal veruit de grootste verandering zijn, zijn er veel meer mogelijkheden naar opvang en begeleiding van patiënten op de dagen van ECT- behandeling zelf. Eén verpleegkundige zal patiënten opvangen wanneer ze toekomen. Zij schenkt extra aandacht aan de psychologische begeleiding van de patiënt. Patiënten krijgen de kans de verschillende fases van de  behandelingen te overlopen, hoe hebben ze zich gevoeld, is er beterschap, zijn er vragen of bedenkingen? Verder zal de verpleegkundige tijd maken om enkele parameters te controleren zoals gewicht, bloeddruk, pols, temperatuur,  indien nodig  glycemie, is patiënt nog nuchter, enz.  In de toekomst wordt ook hier het EKG afgenomen. Deze verpleegkundige zal na de behandeling ook het afrondend gesprek doen met de patiënten en afspraken maken voor de volgende behandeling.

Een tweede verpleegkundige zal de patiënten opvolgen in de ontwaakruimte. Vóór de behandeling houdt dat in dat ze nog een EKG zal afnemen. In de toekomst is het de bedoeling dat de verpleegkundige die patiënten ontvangt dit EKG in de ontvangstruimte kan uitvoeren. We zijn op zoek naar een onderzoekstafel die elders niet meer in gebruik is. Verder zorgt deze verpleegkundige ervoor dat de patiënt klaar is voor de behandeling (geen juwelen, aangepaste kleding, juiste houding in bed met ondersteund gelkussen voor het hoofd). Na de behandeling zal de verpleegkundige onmiddellijk starten met de opvolging van parameters in de ontwaakruimte. Dit wil zeggen om het kwartier meten van saturatie, pols, bloeddruk, controle ademhaling, indien nodig zuurstof toedienen, toezicht op onrust of agitatie na de narcose. Zo snel als mogelijk zal zij opnieuw een EKG afnemen.

Een derde verpleegkundige assisteert in de behandelkamer. Dit houdt een hele reeks van taken in van administratie, medicatie klaar zetten, controle materialen en toestellen, kleven electroden en zoveel meer.

Jaarlijks komen er 30 à 40 patiënten in aanmerking voor een ECT-behandeling.

Met beperkte middelen maar met veel inzet en een vernieuwde organisatie kunnen wij een groot verschil maken. We hebben niet gewacht op verbouwingen en nieuwe materialen. We hebben onze aanpak vernieuwd door creatief om te gaan met onze kennis, onze ervaringen en die van patiënten. We hebben de handen zelf uit de mouwen gestoken en documenten ontworpen (ECT- opnamedossier, follow-up parameters), hadden overleg met betrokkenen in het ziekenhuis, legden contacten met de dienst anesthesie in Sint-Trudo ziekenhuis, zijn op zoek gegaan naar herbruikbare meubelen. Maar we zijn ook dankbaar voor de hulp die we kregen van anderen die ons hielpen met vervoer materialen, poetsen van de lokalen en het reinigen van de meubels, te beschikking stellen van decoratiemateriaal enz.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Patiënten komen bij ons voor ECT-behandeling op momenten dat ze het meest kwetsbaar zijn, voor deze mensen hebben we met relatief weinig middelen maar met inzet en creativiteit toch een wezenlijk verschil kunnen maken; in de toekomst willen we op deze weg verder gaan.

 

Het motto van onze organisatie is ‘Samen voelt beter’. Dat geldt volgens de Raad van Bestuur ook  voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan. Daarom hebben we op 12 september jl. een medewerkersarena georganiseerd waarin beelden, ideeën, behoeften en wensen van medewerkers zijn opgehaald. Vervolgens zijn in oktober diverse participatiebijeenkomsten georganiseerd waarin dieper op een aantal thema’s is ingegaan om zo samen tot een gedragen beleid te komen voor de komende 4 jaar.

Uit focusgesprekken kregen we terug dat medewerkers zich niet altijd gehoord voelen. Door mensen nu heel nadrukkelijk te betrekken hopen we te bereiken dat mensen zich wèl gehoord en serieus genomen voelen. Daarnaast weten mensen van de werkvloer vaak heel goed wat in hun werk belangrijk is, dus kunnen zij zinvolle informatie inbrengen in het beleidsproces.

Uit de medewerkersarena is ook een aantal quick wins gekomen, die heel snel zijn opgepakt. Na 2 weken zijn de deelnemers aan de medewerkersarena mondeling door de Raad van Bestuur geïnformeerd. Verder is een lijstje rondgestuurd met zaken die in gang gezet zijn.

Er is ook veel aandacht besteed aan de terugkoppeling. Aan alle deelnemers is een schriftelijk verslag van de uitkomsten gestuurd. Verder krijgen alle medewerkers binnenkort een gedrukt  foldertje met de belangrijkste punten uit het jaarplan voor 2019. Zo wordt iedereen geïnformeerd over en betrokken bij de plannen voor de korte en de langere termijn.

De Raad van Bestuur heeft het project geïnitieerd en gevolgd en de uitkomsten meegenomen in het meerjarenbeleidsplan.

Zowel leidinggevenden als medewerkers en cliëntvertegenwoordigers hebben kunnen meedenken en meepraten over het beleid voor de komende 4 jaar. Ieders belang is daarin meegenomen.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Met dit project krijgt persoonsgerichte zorg , het motto en doel van Planetree, nadrukkelijk gestalte voor medewerkers, waardoor ze geïnspireerd raken om hetzelfde voor de cliënten te doen.

In februari 2018 is de nieuwe visie op Dementie vastgesteld. Er werd gezocht naar een aansprekende manier om deze nieuwe visie onder de aandacht te brengen bij de medewerkers en te laten beklijven als zijnde een vast onderdeel van de Planetree-zorgvisie. Niet als weer iets nieuws, maar in het verlengde van de reeds jaren toegepaste mensgerichte zorgprincipes. Zodanig dat medewerkers het gewenste gedrag laten zien horende bij de omgang met mensen met dementie.

Het idee was een instrument ontwikkelen waardoor medewerkers op de werkvloer met elkaar in gesprek komen over cultuuraspecten zoals:

– Mensgerichte zorgprincipes;
– Visie op dementie;
– Familieparticipatie;
– Vrijwilligersbeleid;
– Visie op onbegrepen gedrag;
– Waardig verhuizen.

Als hulpmiddel om over bovenstaande onderwerpen in gesprek te komen is een kwartetspel ontwikkeld. In spelvorm worden deelnemers uitgenodigd, uitgedaagd en geprikkeld hun kennis, visie, houding, vaardigheden t.a.v. de onderwerpen in te zetten en verder te ontwikkelen. Naast de bekende communicatiemiddelen (intranet, Sevaflits, nieuwsbrief) wordt het instrument als totaalpakket aangeboden (toolkit) zodat de zorgcoördinatoren en teammanagers als spelleider en al spelenderwijs op het gewenste gedrag kunnen sturen.

Het uitrollen van een visie gaat meestal gepaard met scholingselementen, waarvoor medewerkers voor bepaalde tijd als het ware ‘uit het proces’ gehaald worden. Door dit op een andere manier te benaderen brengen we het leren juist naar de teams en maken we het onderdeel van de werkzaamheden.

Het ‘spelen’ van het kwartetspel door de teams, onder leiding van getrainde spelleiders, wordt door de deelnemers als aansprekend en innovatief ervaren. Laagdrempelig, nodigt uit tot leren van elkaar zonder dat het belerend voelt. Competitie element maakt het ‘fun’. Het onderwerp beklijft beter op deze manier.

Uitrol/implementatie van beleid is normaliter een verantwoordelijkheid van de locaties. Die voelen dit vaak als extra last en geven vaak aan behoefte aan meer (centrale) ondersteuning te hebben bij implementatie van beleid. HRD ondersteunt deze uitrol stevig (ontwikkelen toolkit, afstemmen met teammanagers, trainen spelleiders i.s.m. medewerkers psychologie, evaluatie over 6 maanden), maar neemt niet over. Spelleiders met hun teamleden kunnen zelf aan de slag, wanneer en hoe vaak ze zelf willen. Op deze manier worden zij echt eigenaar van het onderwerp.

Dit initiatief zou de Planetree project award moeten winnen omdat:
Omdat we met dit kwartetspel laten zien hoe je op een eenvoudige en leuke manier betere mensgerichte zorg op de kaart zet en teams aan het denken krijgt. Het mooie is dat iedereen dit idee met weinig middelen en veel creativiteit binnen zijn eigen organisatie kan inzetten.

Het project ‘Kwetsbare cliënten in de wijkverpleging’ is grensverleggend. Diverse deskundigen delen hun kennis en stappen daarbij over de grens van hun professie. Hierdoor wordt anderhalfde-lijnszorg gerealiseerd. Cliënten, zoals kwetsbare ouderen, zorgmijders en palliatieve cliënten, mensen met een complex ziektebeeld, zijn verzekerd van afstemming in handelen, communicatie en informatie. In de praktijk betekent dit dat onder andere huisarts, Rivas wijkverpleging, specialist ouderengeneeskunde, behandelaren uit de eerste lijn, welzijnsmedewerkers van de gemeente en een verpleegkundige van het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum nauw met elkaar samenwerken. In het overleg wordt de zorgcoördinatie geregeld en toebedeeld aan de meest geschikte zorgverlener.

Zorg en behandeling worden goed en op een overzichtelijke manier op elkaar afgestemd met de kwetsbare cliënt in de wijkverpleging. Door het stapelen van de kennis en kunde ontstaat er mooie en persoonlijk afgestemde zorg, aansluitend op de zorgvraag van de cliënt. De zorg rondom de cliënt wordt sterk verbeterd door de samenwerking.

Betrokkenen
Tijdens het multidisciplinaire overleg (MDO) zijn aanwezig:

* Wijkverpleegkundige van RIVAS
* Huisarts
* Praktijk Ondersteuner Huisarts
* Geriatrisch Observatie en Advies- verpleegkundige
* Specialist Ouderengeneeskunde
* Apotheekmedewerker
* Indien noodzakelijk fysiotherapeut/ergotherapeut/diëtiste/logopedist
* Indien noodzakelijk contactpersoon WMO
* Indien noodzakelijk contactpersoon sociaal team
* Indien noodzakelijk psychiatrisch verpleegkundige (bijvoorbeeld Yulius GGZ)
* Indien noodzakelijk medewerker welzijnsorganisatie van de gemeente

Hoe we te werk gaan
Voorafgaand aan het MDO wordt de agenda met de te bespreken cliënten bepaald. Iedere deelnemer kan een cliënt opvoeren. Juist de medewerker uit Rivas wijkverpleging is degene die veelal de cliënt opvoert. Voor het MDO wordt aan de betreffende cliënten gevraagd wat wij als wijkverpleging mee kunnen nemen naar het overleg. Wat moet zeker aan de orde komen aldus de cliënt.

In het overleg wordt de zorgcoördinatie geregeld en toebedeeld aan de meest geschikte zorgverlener. Taken en functies worden afgebakend zodat er geen overlap in handelen, communicatie of informatie ontstaat. Iedere zorgverlener krijgt zijn/haar eigen rol met de verantwoordelijkheid die daarbij past. De huisarts of de wijkverpleegkundige koppelt, na het MDO, de bevindingen terug aan de cliënt en overlegt met de cliënt of deze zich in het resultaat kan vinden. De uitkomst van het MDO en de goedkeuring van de cliënt worden gerapporteerd in het cliëntendossier dat bij de cliënt thuis ligt.

Dit initiatief zou de Planetree Project Award moeten winnen omdat:
Onze kwetsbare thuiswonende cliënten de beste op elkaar afgestemde multidisciplinaire mensgerichte zorg verdienen waarbij, naast alle andere professionals, de specifieke kennis en kunde van de specialist oudergeneeskunde wordt ingebracht.