Planetree Awards 2018


Eén keer per jaar reikt Planetree de Planetree Awards uit voor de meest bijzondere en innovatieve projecten op het gebied van mensgerichte zorg. Dat gebeurde tijdens de jaarlijkse Planetree Conferentie op 22 maart 2018 in het NBC in Nieuwegein, de grootste conferentie op het gebied van mensgerichte zorg in Europa. Deze Awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor zorgverleners om (vernieuwende) patiëntgerichte initiatieven in praktijk te brengen.

Alle inzendingen zijn beoordeeld op positieve effecten voor cliënten en/of medewerkers, vernieuwing, overdraagbaarheid, actualiteit en toekomstwaarde. Uit die vele inzendingen van zorgorganisaties uit het Planetree netwerk zijn 12 goede voorbeelden van mensgerichte zorg geselecteerd en daarmee genomineerd voor een Planetree Award in de categorie ‘Project’ of ‘Innovatie’ (zie onderstaand voor meer informatie).

Op 22 maart, tijdens de Planetree Conferentie 2018 in Nieuwegein, zijn de winnaars bekend gemaakt. De prijzen zijn uitgereikt in het bijzijn van 700 deelnemers.

De stemmen van de externe jury, het publiek en van Planetree Nederland bepaalden samen wie de uiteindelijke winnaars zijn. De externe jury werd gevormd door voorzitter Jan Helmond (directeur FWG), Lenneke Dijkhuis (directeur Randstad zorg), Jasper Boele (directeur LSR) en Ruud Koolen (uitgever BSL).

Ruim 5000 publieksstemmen
De Innovatie Award werd gewonnen door GGzE met ‘Peer Supported Open Dialogue’, een bijzondere vorm van hulpverlening waarbij vanaf het begin de omgeving is betrokken bij het vaststellen van de benodigde hulp. De Project Awards werden gewonnen door gehandicaptenorganisatie Elver met ‘De Elver Academie’, ouderenzorgorganisatie Groenhuysen met ‘De Fitroute’ en Spaarne Gasthuis met ‘Hartrevalidatie dichter bij huis’. Ruim 5000 publieksstemmen bepaalden samen met de vakjury bestaande uit vertegenwoordigers van cliënten (LSR), medewerkers (FWG en Randstad) en deskundigen (SKIPR), deze vier winnaars.

Wij feliciteren de winnaars met hun prijs! Meer lezen over de inzendingen? Dat kan hieronder.

GGzE – Peer Supported Open Dialogue

Elver – De Elver Academie

 

Groenhuysen – De Fitroute

 

Spaarne Gasthuis – Hartrevalidatie dichter bij huis

Nominaties Planetree Innovatie Award

GGzE is aangesloten bij de werkplaats Herstelondersteuning. Daar wordt vanuit de praktijk gewerkt aan een antwoord op de centrale vraag: ‘Hoe geven wij herstelondersteuning vorm in onze organisaties en wat zijn daarbij de noodzakelijke voorwaarden?’ In de Werkplaats hebben we vastgesteld dat het gezamenlijk (cliënt – omgeving – hulpverlener) betekenis zoeken bij ontwrichtende ervaringen cruciaal is voor herstelondersteunende zorg

De psychiatrische zorg in West Lapland laat een bijzondere vorm van hulpverlening zien waar het echt anders gaat: Open Dialogue. De medewerkers betrekken vanaf het begin de omgeving bij het vaststellen van de nodige hulp, gaan op een hele andere manier in gesprek over de ontwrichtende ervaringen en stemmen de hulp af op de unieke situatie van de cliënt in plaats van op een algemene diagnose. Deze aanpak laat opmerkelijke resultaten zien: minder chronische psychiatrie over 20 jaar; hoog percentage sociale integratie, weinig terugval en minder opnamedagen en minder medicatiegebruik.

Een belangrijk hulpmiddel van Open Dialogue is de eigen versie van de behandelsessie, de network treatment meeting, die plaatsvindt binnen 24 uur na de eerste oproep voor hulp bij een crisis. Deze meeting verzamelt iedereen die betrokken is bij de crisis, inclusief de betrokken persoon, zijn of haar familie en sociale netwerk, alle professionele hulpverleners en andere belangrijke betrokkenen. Er zijn er geen aparte vergaderingen om te praten over de ‘casus’. Alle discussies en beslissingen vinden plaats wanneer iedereen aanwezig is. Ook behandelaren reflecteren in aanwezigheid van de patiënt en de familieleden. De verschillende opties voor behandeling worden zodoende onderwerpen ter discussie in plaats van aanbevelingen door experts. Wij vonden Russel Razzaque in Londen, die de variant Peer Supported Open Dialogue heeft ontwikkeld. Daarbij wordt uitgegaan van dezelfde basisprincipes als Open Dialogue, maar zijn er twee belangrijke elementen toegevoegd. Namelijk een ervaringsdeskundig begeleider en de component mindfulness.

 

POD is een zeer humane vorm van zorg, waarbij het verhaal van een ieder belangrijk is en waar mensen zich gehoord voelen. Medewerkers zijn zeer positief over POD omdat het zoveel meer bevredigend is om te mogen luisteren in plaats van te behandelen. Cliënten zijn positief omdat ze in regie blijven, samen met hun naasten.

 

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

Dit initiatief moet de Planetree Innovatie Award winnen omdat het een hele effectieve methode is om de essentie van Planetree namelijk het met cliënten en naasten gezamenlijk bepalen van de behandeling die het past bij de vraag van de cliënt, in de praktijk te brengen.

 

In dit filmpje legt GGzE heel duidelijk uit wat POD inhoudt:

Vanuit 20 locaties in Heerlen en het Heuvelland kwamen medewerkers naar een centraal skillslab in Heerlen voor scholing in toetsing van voorbehouden- en risicovolle handelingen. Omdat dit veel reistijd met zich meenam, kwam het verzoek om op meerdere locaties een skillslab in te richten. Dit is echter duur qua aanschaf en onderhoud. We hebben uiteindelijk ‘out of the box’ gedacht en een touringcar omgebouwd tot een mobiel skillslab. Dit is een touringcar die is ingericht om zorgmedewerkers te scholen in en toetsen op voorbehouden- en risicovolle handelingen.

In België had een zorgorganisatie al een dergelijk skillslab. Met een aantal mensen hebben we deze ‘bus’ bezocht. Met de verstrekte tops en tips zijn we aan de slag gegaan. De touringcar is omgebouwd en efficiënt ingericht. Om kosten te besparen is de bus omgekeurd naar een vrachtwagen. Dit scheelt in verzekering, regelgeving en wegenbelasting. Een van onze docenten heeft in de tussentijd haar groot rijbewijs behaald en samen met twee vrijwillige chauffeurs zorgt het vervoer van en naar de locaties.

De bus bevat twee werkstations en zowel vóór als achter in de bus een bed met een fantoompop er in. Ook genereert het mobiel skillslab ook PR voor zowel de ouderenzorg als Sevagram. We staan met de bus op open dagen en beurzen. Op de dag van de verpleging hebben we met het mobiel skillslab de bedankjes naar de medewerkers gebracht. Onze cliënten vonden dit ook geweldig. Medewerkers zijn gemotiveerd, reistijd voor medewerkers valt weg waardoor er extra tijd voor onze cliënten vrijkomt. Meer toetsen en scholen komt immers ten goede aan de deskundigheid van onze medewerkers en zorgt ervoor dat onze zorg van vandaag morgen alweer beter is.

 

Dit initiatief zou de Planetree innovatie award moeten winnen omdat:

Sevagram heeft een uniek en innovatief concept op de zorgmarkt gebracht. Dit maakt scholing en toetsing voor iedereen leuker en efficiënter!

Nominaties Planetree Project Award

Uit studie blijkt dat nog geen 30% van de patiënten die in aanmerking komen voor hartrevalidatie ook daadwerkelijk het traject doorloopt. Het Spaarne Gasthuis besloot samen met een aantal fysiotherapeuten een uniek hartrevalidatienetwerk op te zetten in de regio. Door deze samenwerking kunnen patiënten snel en dichtbij huis revalideren. Zo herstellen ze sneller en krijgen ze het vertrouwen in hun lichaam weer terug. Hartrevalidatie is een multidisciplinaire, poliklinische therapie die zich richt op het bevorderen van fysiek, psychisch en sociaal herstel. Het bestaat uit een combinatie van fysieke training, begeleiding bij leefstijlveranderingen, ontspanningstherapie, voorlichting en begeleiding bij werkhervatting. Het doel was om alle patiënten die in aanmerking komen hartrevalidatie aan te bieden zonder wachtlijsten. Ook moest hartrevalidatie dichter bij huis georganiseerd en aangeboden worden.

Dit resulteerde in intensieve samenwerking tussen 1e en 2e lijn die uniek is in Nederland. De hartrevalidatieverpleegkundige is de centrale contactpersoon voor alle patiënten. Er wordt zorg geleverd op maat. Dichterbij als het kan, om de hoek bij de eigen fysiotherapiepraktijk. En verder weg als het moet, hartrevalidatie in het ziekenhuis voor complexe patiënten. Daarnaast organiseerde het team van cardiologen, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches een lotgenoten contactmiddag, een behoefte van (ex)-patiënten.

De toekomstwaarde is dat steeds meer mensen hartrevalidatie krijgen, waardoor het percentage nieuwe hartproblemen met 50% kan dalen en de sterfte door hartproblemen met 30%. Dit is niet alleen gunstig voor betrokken doelgroep, maar hierdoor kunnen tegelijkertijd de zorgkosten fors verminderd worden.

 

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Hartrevalidatie volgens het Spaarne Gasthuis model is patiëntgericht (Betere Zorg), efficiënt, preventief en de samenwerking tussen 1e en 2e lijn is uniek (Gezonde Organisatie), waarmee zowel is ingespeeld op de behoefte van de patiënt als op de ambities van de organisatie (dichterbij huis als het kan, verder weg in het ziekenhuis als het nodig is).  

Haga Ziekenhuis – ‘De behandeling van Hepatitis C’

Chronische hepatitis C kan ernstige leverziekte veroorzaken. Mensen met chronische hepatitis C hebben een lagere kwaliteit van leven. In Nederland zijn voor de behandeling van Hepatitis C nieuwe behandelingen beschikbaar gekomen met als doel genezing en daarmee de gevolgen bij de patiënt te beperken en kwaliteit van leven verbeteren.

Voor het slagen van de behandeling moet met een aantal factoren rekening worden gehouden. De kwetsbare doelgroep bestaat voor een groot deel uit mensen met een niet Nederlandse achtergrond, en patiënten met een ex-verslavings problematiek, die vaak al meer geneesmiddelen gebruiken. Het is een kostbare behandeling, die vraagt om een grote therapietrouw, optimale monitoring gedurende medicatiegebruik, en goede communicatie tussen verschillende zorgverleners.

De behandelingsduur is met de nieuw beschikbare middelen korter en er zijn minder bijwerkingen in vergelijking met de huidige behandeling. Uit diverse onderzoeken blijkt dat met de nieuwe middelen meer dan 90% van de behandelde patiënten een sustained viral respons (SVR) bereikt. Dat duidt op genezing. Om het doel te bereiken hebben we een zorgpad hepatitis C gemaakt. De samenwerking tussen arts, verpleegkundige, apotheker en de verslavingszorg staat hierin beschreven. Dat pad is te vinden op http://www.hcvrichtsnoer.nl/ Vanaf het moment dat medicatie beschikbaar kwam zijn 153 mensen behandeld. Zij hebben allemaal SVR bereikt.

Het kost inspanning, maar het investeren bij aanvang van een therapie levert uiteindelijk kwaliteit op voor de patiënt en bespaart op langere termijn tijd en financiële investeringen. Het meenemen van de leefstijl van de patiënt en zijn persoonlijke situatie bij de start bevordert therapietrouw en past bij “Samen Beslissen”.

 

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Investering en samenwerking bij aanvang van de therapie heeft geleid tot een succesvolle behandeling van een kwetsbare groep mensen.

De VIN-afdeling (Vroeg Intensieve Neurorevalidatie) van Libra Revalidatie & Audiologie is het enige centrum in Nederland dat het gespecialiseerde VIN-programma kan aanbieden aan kinderen en jongeren tot 25 jaar. Uit alle delen van Nederland volgen jonge comapatiënten het intensieve en zware programma dat dankzij de betrokkenen en enthousiaste medewerkers toch als een warm bad wordt ervaren.

Twee fysiotherapeuten van de VIN-afdeling ondervroegen ouders van kinderen en jongeren die zijn behandeld binnen Libra. Deze ouders gaven aan behoefte te hebben aan ervaringsverhalen. De bereidheid van ouders om hieraan een bijdrage te leveren was hoog.

Dit heeft geresulteerd in een boek met 22 indringende verhalen over van het proces dat alle betrokkenen hebben doorlopen en het leven met een kind met ernstig hersenletsel. In ieder verhaal wordt steeds teruggeblikt op hoe het kind was voor het hersenletsel, de impact daarvan, het herstel, de problemen en oplossingen tijdens de revalidatie, en wat men andere ouders en familieleden vooral wil meegeven. Voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk waarin overkoepelend wordt stilgestaan bij diverse thema’s met oog voor overeenkomsten en verschillen.

Het boek is tot stand gekomen door de inzet van vele mensen die direct of indirect een link hebben met de VIN-afdeling. Het meeschrijven aan een boek is in feite het proces opnieuw beleven en herbeleven. Hierdoor vind een stuk verwerking plaats: een mooie en zeer waardevolle bijkomstigheid voor de schrijvers van de verhalen.

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Er is niets zó Planetree als dit: een ervaringsverhalenbundel voor ouders door ouders gerealiseerd, geïnitieerd door twee fysiotherapeuten en tot stand gekomen door de projectgroep ‘Mijn kind in coma’. Een boek voor ouders, familie, vrienden, professionals, kortom voor alle betrokkenen in deze keten. Mensgerichte zorg op en top!

Libra maakte een prachtige video over het boek:

Wij zijn ervan overtuigd dat we altijd al goede maaltijden serveren aan onze bewoners en patiënten. Om dit aan iedereen te laten zien en om ons te meten met andere zorginstellingen. Hierom, en om onze eigen koks te laten schitteren, deden we mee aan de wedstrijd “het beste menu van de zorg”. In 2017 voor de 3e keer. Na een 3e plaats in 2015, een 2e plaats in 2016 maar wel winnaar van het beste dessert, hebben we de wedstrijd in 2017gewonnen!

Bij inschrijving voor de wedstrijd moet er een lekkere, voedzame maaltijd bestaande uit een voor-, hoofd- en nagerecht worden bedacht die niet meer kosten dan € 4, -. We kookten dit menu voor de bewoners van één van onze huizen om te laten zien dat de wedstrijd maaltijd ook echt een menu is dat haalbaar is om uit te serveren in de locaties en om te kijken hoe dit bij de bewoners werd ontvangen. Een deskundige jury keek mee en beoordeelde. Het leuke aan ons menu was dat het gekookt werd zonder zout. Alle smaken kwamen door het gebruik van kruiden. We kookten “oud Hollands” in een nieuw jasje.

Na het koken op de locatie zijn de drie beste keukenteams en menu’s uit diverse doorgedrongen tot de finale. Hier kookten we nogmaals voor een deskundige jury.

 

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Voor veel cliënten is de maaltijd één van de belangrijkste momenten van de dag. Koken met smaaksturing, meer gericht op het individu staat volop in de belangstelling. Überhaupt de keuze tussen zelf koken of inkoop. Tevens staat er een constante druk op de inkoopkosten en het verzoek een maaltijd zo goedkoop mogelijk te laten zijn. Wij hebben laten zien dat het wel degelijk kan!

Grote Beek Pop is een 100% alcoholvrij Popfestival waaraan artiesten en bedrijven een bijdrage leveren. Het project ontstond naar aanleiding van een vraag van een cliënt om op zondag bandjes naar het landgoed te halen en een klein festival te creëren om een keten van lege zondagen te doorbreken.

Het doel was om een laagdrempelig festival te organiseren voor de cliënten waarbij we de buurt uitnodigen zodat we de verbinding kunnen maken tussen GGzE en de omgeving. Ondertussen hebben we zelfs een Planetree-podium waar cliënten, medewerkers en de winnaar van ons eigen GGzE’s got talent hun talenten kunnen tonen. Het voorbereiden, opbouwen en afbreken wordt gedaan door een team van cliënten en medewerkers. Ook tijdens het festival werken cliënten en medewerkers samen in bardiensten, winkeltjes, verkoop van snacks/ijs/bonnen, het schoonhouden van het terrein, etc. De leerwerkprojecten van GGzE spelen ook een grote rol rond het festival en kunnen zich op het festival profileren. Momenteel wordt dit festival bezocht door 3000 mensen. Voor meer informatie: www.grotebeekpop.nl.

 

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Het is van, voor en met cliënten, waarbij samenwerking resulteert in een groot festival waarbij hun eigenwaarde, trots, saamhorigheidsgevoel en zelfvertrouwen een boost krijgt.

 

Meer weten over Grote Beek Pop? Bekijk dan het filmpje!

Schoonmaken is een vak en in de zorg is hygiëne erg belangrijk. WVO Zorg wordt steeds vaker geconfronteerd met cliënten die een infectie of virus hebben of drager zijn geworden van Bijzonder Resistente Micro-organismen (BRMO), die de gezondheid kunnen bedreigen. Onder andere het goed reinigen en desinfecteren zijn belangrijk om dit te beteugelen en verdere besmetting te voorkomen.

Het afgelopen jaar is er daarom veel geïnvesteerd in kennis en deskundigheid van medewerkers huishouding en woon-leefmilieu, zij zijn bijvoorbeeld allen geschoold. In de training werd het gebruik van materialen en middelen besproken door leveranciers. Een deskundige van de GGD heeft daarna uitgelegd welke aanvullende hygiënemaatregelen nodig zijn bij infectieziekten zoals NORO en MRSA.  Ook zijn instructies in de werkmappen van de medewerkers actueel gemaakt, zodat iedereen een helder naslagwerk heeft. De leidinggevenden hebben dezelfde scholing gevolgd, zodat zij inhoudelijk voldoende zijn toegerust om medewerkers te coachen in de juiste werkwijze. Een aantal woningen scoorden directna de training zeer goed tijdens controles. Leidinggevenden vonden een beloning op zijn plaats.Een trofee werd in het leven geroepen: ‘De Gouden Stofdoek’. Uiteraard gemaakt in ons eigen atelier.

De kennis over (het belang van) hygiëne is vergroot, zowel onder medewerkers als leidinggevenden, wat resulteert in betere (naleving van) werkwijzen en daarmee in een betere hygiëne op de woningen en in algemene ruimten. Groei in prestaties is merkbaar. Het is nog te vroeg om er met zekerheid iets over te zeggen, maar de laatste NORO-uitbraak dateert van februari, waar we in het verleden soms meerdere uitbraken per jaar hadden. Medewerkers huishouding en woon- leefmilieu worden serieus genomen in hun rol. We benoemen dat schoonmaken een vak is, waar vakkennis en deskundigheid voor nodig is. Daarmee erkennen we het belang van hun werk en hun rol.

 

Bekijk hier de video

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat ouderen te weinig bewegen. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Bij Groenhuysen besloten we de gelden die wij kregen voor het project Waardigheid en Trots in te zetten voor een Fitroute.

We constateerden dat veel bewoners elke dag hetzelfde rondje rond De Brink liepen. Daarom is er een onderzoek gehouden onder de medewerkers Welzijn. We hebben voor deze groep gekozen omdat in vorige projecten is gebleken dat de bewoners heel moeilijk kunnen verwoorden wat ze nog graag zouden willen doen.

Bewegen bij ouderen gebeurt vaak in een gymzaal, op de stoel, op een afgesproken tijd en meestal in dezelfde groepssamenstelling. De fitroute is anders, het maakt gebruik van allerlei plekken buiten in de vertrouwde wijk. De route is voor iedereen. Voor bewoners van De Brink, mobiel, mindermobiel en rolstoelafhankelijk, maar zeker ook voor de bewoners vanuit de wijk. Dit zorgt voor integratie en leuke gesprekken. Men kan de route individueel doen, in groepsverband, in het weekend met familie of op maandagmiddag onder begeleiding van een beweegagoog. Aan deze manier van bewegen zit geen tijd. Je kunt het doen wanneer je dit zelf wilt en met wie je dit zelf wilt.

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Wij denken dat we deze Award moeten winnen, omdat het een vernieuwende manier van bewegen is waar in je gebruikmaakt van de materialen en middelen die er in de wijk al zijn. Verder wordt er op deze manier van bewegen ingespeeld op de eigen regie van bewoner. Men kan gaan wanneer men wilt, met wie men wilt, maar men kan de route ook aanpassen naar behoefte. Buiten dat genieten onze bewoners er enorm van.

 

Groenhuysen maakte een mooi filmpje over de fitroute!

Elver is expert in de begeleiding en behandeling van mensen met een lichte tot ernstige verstandelijke beperking, vaak met een complexe zorgvraag. Naast begeleiding en behandeling wil Elver zich nadrukkelijk richten op de ontwikkeling van cliënten. Elver heeft daarvoor de Elver Academie opgericht. Een innovatief opleidingsmodel dat cliënten de mogelijkheid geeft sterker te worden in zowel persoonlijk functioneren als binnen of buiten de dagbesteding.

Cliënten zelf, ouders en verwanten en de begeleiders hebben meer middelen tot hun beschikking gekregen. Er zijn pilotgroepen gevormd die aan de slag zijn gegaan met het opstellen van competentiematrixen (een systematische bouwwerk waarin aantoonbaar wordt gemaakt over welke kennis, vaardigheden en houding iemand beschikt om deze vervolgens uit te bouwen). In de dagelijkse praktijk vindt de ontwikkeling plaats en wordt er getoetst op welke manier de Elver Academie een meerwaarde kan zijn voor alle partijen en worden processen bijgesteld. Inmiddels zijn er steeds meer dagbestedingsgroepen actief met de Elver Academie aan de slag en wordt er aan gewerkt om in de komende jaren dit voor alle dagbestedingsgroepen uit te rollen.

Ontwikkelingsmogelijkheden worden in beeld gebracht voor een doelgroep waar dit niet voor de hand ligt. Waarbij de ontwikkeling tijdens en na een schoolperiode niet stopt. De eigenwaarde van de cliënten wordt vergroot en ze trots zijn op de resultaten die zij hebben behaald. Na het afsluiten van een ontwikkelproces kan de cliënt een bewijs van deelname, certificaat of diploma behalen. Deze talenten worden verzameld (en zichtbaar) in een portfolio welke een leven lang mee gaat. Ook bieden deze talenten doorgroeimogelijkheden naar andere werkplekken.

De resultaten die een cliënt behaalt, worden zichtbaar in het model competentiematrix. Daar wordt voor cliënt, medewerker, ouders en verwanten zichtbaar gemaakt welke stappen een cliënt gemaakt heeft in zijn ontwikkelingsproces.

Meer weten? Bezoek de website.

Hevige menstruaties, ongewild urineverlies, verzakkingen en minder zin in seks. Het zijn geen onderwerpen waar je makkelijk over praat. Jammer, want rond hun 40e krijgen heel veel vrouwen hier mee te maken en vaak is er echt wel wat aan te doen. Maar de drempel naar de huisarts/gynaecoloog is hoog. Veel vrouwen denken ‘dat het erbij hoort’. Hoog tijd vond onze afdeling marketing en communicatie om de genoemde ‘kwalen’ op een taboedoorbrekende manier voor het voetlicht te brengen.

Het ‘Gala van de Vrouwenkwaaltjes’ werd bedacht. Een prikkelende titel, die de aandacht trekt én de lading dekt.

Het zaalprogramma bestond uit inhoudelijke bijdragen van de gynaecologen en seksuoloog. Tussendoor was er ‘kwaaltjesbingo’ (met prijzen beschikbaar gesteld door bedrijven uit de regio) en als uitsmijter een cabaret-act van Kristel Zweers. Ook was er volop interactie met het publiek via het systeem buzz-master. Geen vraag was te gek, geen onderwerp werd geschuwd. Het geheel werd op humoristische, maar ook inhoudelijke wijze geleid door Sofie van den Enk. Na het zaalprogramma was er ‘de afterkwaal’ in de foyer. Met opnieuw lekkers, muziek, een boekentafel en de gelegenheid met een van de gynaecologen of de seksuoloog te praten. Bij het verlaten van het theater kregen bezoeksters een goed gevulde goodybag mee.

Voor een symbolisch bedrag van € 5,00 per persoon kon men bij deze unieke avond zijn. Dit bedrag kwam ten goede aan Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis voor Planetree projecten in het nieuwe Vrouw & Kind Centrum. De beschikbare 400 kaartjes waren snel uitverkocht. Voor het eerst werd er een event ge-livestreamd via onze Facebookpagina waardoor nog eens extra 1800 (virtuele) bezoekers vanuit huis konden meegenieten.

 

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

Met het Gala van de Vrouwenkwaaltjes heeft het Spaarne Gasthuis niet alleen op een unieke, vernieuwende, ludieke en humoristische manier de taboesfeer rond vrouwenkwaaltjes doorbroken maar daarnaast biedt deze “out of the box” aanpak een stimulans om informatievoorziening van lastige thema’s en vraagstukken op een meer aansprekende, aantrekkelijke, laagdrempelige manier aan specifieke doelgroepen te en beantwoordt tegelijkertijd – gezien de grote belangstelling en de reacties van aanwezigen – volledig aan de vooraf gestelde doelstelling.

 

Ook de sfeer proeven van het Gala van de vrouwenkwaaltjes? Bekijk dan de video!

Onze locatie Plataan richt zich op ouderen die bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname gebaat zijn bij een korte doch intensieve revalidatiebehandeling. In Plataan staat alles in het teken van bewegen. Het programma Function Focused Care is gericht is op zelfredzaamheid van revalidanten in de dagelijkse routine en dus een perfect toepasbaar middel voor de revalidanten van Plataan.

Function Focused Care is gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid van revalidanten. Het is de bedoeling dit programma zoveel mogelijk in de dagelijkse routines van revalidanten te integreren. In aansluiting hierop is een pilot gestart in de Gasterie van Plataan. Uitgangspunt is dat het eetmoment niet alleen een rustmoment, maar zeer zeker ook een revalidatiemoment is.

In samenwerking met en op aanwijzing van zorgmedewerkers besteden Gasterie-medewerkers aandacht aan datgene wat de revalidant voor en tijdens het eten zelf kan. Revalidanten die ertoe in staat zijn, worden gestimuleerd de tafel te dekken, boterhammen te smeren, koffie in te schenken, de tafel af te ruimen, et cetera. Ook worden revalidanten gestimuleerd elkaar te helpen.

Het ombuigen van het hotelmatig denken van Gasterie-medewerker, het ‘zorg’denken van de zorgmedewerker met daarbij de verwachting van de revalidant om op zijn minst tijdens maaltijden ‘verzorgd’ te worden naar het bevorderen van zelfredzaamheid is vernieuwend. Het initiatief gaat zelfs zover dat de revalidant zijn mederevalidant ondersteunt en dit ziet als zijn bijdrage aan de revalidatie van een ander.

 

Dit initiatief zou de Planetree award moeten winnen omdat:

De visie van Planetree, Sevagram en FFC zijn in dit initiatief op alle vlakken aanvullend en/of gelijkwaardig: de focus op uitstekende mensgerichte zorg waar revalidanten, naasten en (zorgen gasterie)medewerkers ieder vanuit hun eigen rol hard werken aan eigen regie, verantwoordelijkheid nemen of loslaten met als doel uitstekende mensgerichte zorg bieden.

Stemmen is helaas niet meer mogelijk.